Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego PACAMA coffee 

 

 

I. Definicje 

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego PACAMA coffee, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a.       „Sprzedawca”  Skoro Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-467 Warszawa, ul. Stawy 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 887453, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5223198668, REGON 388374636; kapitał zakładowy 50 000 zł;

e-mail: sklep@pacamacoffee.pl, tel. 791 859 048;

Adres do korespondencji: ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa.

b.       „Sklep”  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pacamacoffee.pl oraz jej podstronach,

c.       „Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta lub bez jej zawierania złożyła zamówienie w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d.       „Konto”  konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.       „Konsument”  osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

f.        „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

 § 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na jego odpowiednich podstronach, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych, porównywanie towarów oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

1.       Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2.       Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia. 

 

 

 § 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6 

1.       Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.       Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.

 

 

III. Założenie Konta
 

§ 7 

1.       Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Sklepu, a następnie kliknąć „Nie masz konta? Załóż je tutaj”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również składając zamówienie w Sklepie. W tym celu pod komunikatem „Stwórz konto” należy dodać hasło w odpowiedniej rubryce formularza.

2.       Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło.

3.       Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

4.       Kliknięcie przycisku „Zapisz” albo wypełnienie formularza podczas składania zamówienia i kliknięcie przycisku „Dalej”, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

5.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania i zmiany swoich adresów, zmiany hasła, przeglądu listy zamówień oraz wcześniej kupowanych towarów.

 

 

IV. Złożenie zamówienia 

 

§ 10

1.       Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.       Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11 

1.       W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.

2.       Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych oraz skorzystania z kodu promocyjnego. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” Kupujący przechodzi przez kolejne etapy kompletowania zamówienia, podczas których podaje swoje dane, adres, numer telefonu, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący jest zalogowany na swoje Konto, wówczas jego dane oraz adres będą już uzupełnione. Adres dostawy może zostać zmieniony.

3.       Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

 

§ 12

1.       Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny oraz za pobraniem (gotówką przy odbiorze). Formą dostawy jest przesyłka kurierska, dostawa do paczkomatu oraz dostawa do punktu odbioru.

2.       Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.       Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       Koszty związane z realizacją dostawy towarów ponosi Kupujący, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Sprzedawca. Kupujący jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Kupującego oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 

 § 13

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 14

Kupujący ma również możliwość dodania towarów do „Ulubionych” poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do „Ulubionych” poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Sklepie.

 

 

V. Zwroty i reklamacje 

 

§ 15

1.       Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.

3.       Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

6.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.       Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Sprzedawca prosi także o dołączenie do zwracanego towaru paragonu.

8.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.       Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.   Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:

a.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 16

1.       Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2.       Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@pacamacoffee.pl.

3.       W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta 

 

§ 17 

Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 18

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres: sklep@pacamacoffee.pl.

 

 

VII. Zmiany regulaminu 

 

§ 19 

1.    Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.       wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b.       zmian sposobów dostawy lub płatności,

c.       modyfikacji ścieżki zakupowej lub zakładania Konta,

d.       zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.    Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z tym dniem.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 20

1.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych.

2.       Dla uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

 

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 22

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 23

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

 

§ 24

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://pacamacoffee.pl/.

 

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.